Skip to main content

Όροι χρήσης και προστασία δεδομένων
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ στο www.couplegoals.gr

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το www.couplegoals.gr είναι ο «Δικτυακός τόπος» ο οποίος εκθέτει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή (e-books), μέσω του Διαδικτύου. Το couplegoals.gr και ο Δικτυακός τόπος του ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Neat n Proper», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη αριθ. 17, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 800931110 Δ.Ο.Υ ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ,) (εφεξής «Couple Goals», «Επιχείρηση», «Εταιρεία» ,«couplegoals.gr», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού τόπου και συναλλαγών (αγοράς των e-books και των προγραμμάτων που διατίθενται στον ιστότοπο) στο ηλεκτρονικό μας ιστότοπο, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies (εφεξής οι «Όροι και Προϋποθέσεις» ή «Όροι»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», «εσείς», «εσάς», «σας») περιηγείστε σας στον συγκεκριμένο ιστότοπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του (πχ Εγγραφή Μέλους, Newsletters, κλπ), ή/και συναλλάσσεστε μαζί μας και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτετε με το Couple Goals για την αγορά βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή (e-books).

Πριν εισέλθετε στον ιστότοπό μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια στον δικτυακό μας τόπο, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτόν. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο δικτυακό μας τόπο συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτόν ή τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας μαζί μας.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας των υπηρεσιών του Couple Goals που παρέχονται στο www.couplegoals.gr ούτε να προβείτε σε αγορά των προτεινόμενων e-books και συνεδριών. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργειά σας στον ιστότοπό μας, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτόν, την εγγραφή στο newsletter της Εταιρείας μας, την ανάγνωση των άρθρων μας ή η αγορά των προϊόντων μας βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η τακτική επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις κρίνεται απαραίτητη, καθόσον το Couple Goals το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εν όλω ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του διαδικτυακού τόπου (εφεξής οι «αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Το Couple Goals αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού τόπου, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων (ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή) δεν καταλαμβάνει παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρείας μας έχει αποδεχτεί. Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή στο Δικτυακό μας τόπο μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από εμάς αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Το Couple Goals διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου ή ορισμένων Υπηρεσιών ή την εμπορία ορισμένων προϊόντων.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή που κάνετε, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων σύμφωνα με τα ανωτέρω οι χρήστες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχουν τη νόμιμη ηλικία που τους επιτρέπει τη δέσμευση από τους παρόντες γενικούς όρους αναφορικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου στην οποία προβαίνουν.

 

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Α. ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα e-books που παρέχουμε, είτε στα διάφορα θέματα που πραγματεύεται η αρθρογραφία του Couple Goals . Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTERS

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) του couplegoals.gr, γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από εμάς ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Δικτυακό Τόπο. Η εγγραφή στην Υπηρεσία newsletter του couplegoals.gr ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει το Couple Goals ενημερωτικό υλικό, προτάσεις αγοράς για τα προϊόντα της ή/και άλλων ιστότοπών της, καθώς και να σας παρουσιάζει συναφή διαφημιστικά μηνύματα μέσα από πλατφόρμες όπως Google Adwords και Facebook με εφαρμογή τεχνικών Remarketing & Retargeting (στόχευση με βάση τα Cookies).

Το Couple Goals δεν ευθύνεται αν τα Newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση τους. Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στον φάκελο spam, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του Couple Goals, μπορείτε είτε να επιλέξετε την επιλογή “διαγραφή” η οποία υπάρχει σε κάθε mail που λαμβάνετε ή μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου ή στέλνοντας μας mail στο [email protected]

 

Γ. ΠΩΛΗΣΗ – ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ E-BOOKS

Τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books)
Οι πληροφορίες αναφορικά με τα βιβλία που προβάλλονται στο couplegoals.gr είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, οι δε φωτογραφίες αυτών αποτελούν πραγματική, ρεαλιστική και ακριβή απεικόνιση των ηλεκτρονικών βιβλίων, ωστόσο οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ελλείψεων ή λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

Το Couple Goals διατηρεί το δικαίωμα όπως επιλέξει κατά την ελεύθερη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια τα βιβλία που θα διαθέτει μέσω του couplegoals.gr, δύναται δε κατά καιρούς να αποσύρει ή ανανεώνει αυτά ελεύθερα και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης, συγκατάθεσής σας ή/και απλής ενημέρωσης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν προσφορές, εκπτώσεις και οιεσδήποτε τιμολογιακές πολιτικές ακολουθεί κατά καιρούς το couplegoals.gr, καθόσον ο καθορισμός αυτός βρίσκεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια μας.

Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, όπως για παράδειγμα μεταπώληση.

 

παράδειγμα μεταπώληση.

2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Υποβολή παραγγελίας – Ολοκλήρωση σύμβασης πώλησης

Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πρέπει να μας χορηγήσετε υποχρεωτικά ορισμένες σημαντικές για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας προσωπικές σας πληροφορίες αναφορικά με την πληρωμή. Οι πληροφορίες αυτές είναι: όνομα, επώνυμο, email, Τηλέφωνο , ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, περιοχή, πόλη, ΤΚ)

Η χορήγηση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς των βιβλίων γίνεται από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Σπύρος Κόντης», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Κυπραίου, αριθμ. 26 (ΤΚ: 17456) με ΑΦΜ: 105796106.

Οι παραγγελίες σας μπορεί να πραγματοποιηθούν όλες τις ώρες της ημέρας και σε καθημερινή βάση χωρίς εξαιρέσεις.

Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας υποβάλλετε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Couple Goals τα επεξεργάζεται με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (πχ για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφάλεια της εκάστοτε συναλλαγής) και για την αποστολή σε εσάς των αγορασθέντων προϊόντων, ήτοι των επιλεχθέντων από εσάς ηλεκτρονικών βιβλίων. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που συμπληρώνετε στη φόρμα επιβεβαίωσης παραγγελίας αποστέλλονται αυτόματα στα εξής e-mails α) [email protected] και β) [email protected], ενώ κρατούνται σε φύλλο excel με την ονομασία «Πελάτες» για λόγους ασφάλειας συναλλαγών, διαφημιστικών σκοπών και πιθανών στοχευμένων καμπανιών. Τα στοιχεία αυτά είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα αποστολής newsletter (πχ. mailchimp) ή σε διαφημιστικές πλατφόρμες όπως το Google Adwords & Facebook. Η τήρηση του αρχείου γίνεται από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Σπύρος Κόντης» και αντίγραφα των αρχείων αυτών κατέχει και η εταιρεία Neat N Proper.

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να μας ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων couplegoals.gr.

Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή στοιχείων με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση [email protected] .

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του couplegoals.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή του τιμήματος της παραγγελίας σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε στη φόρμα επιβεβαίωσης παραγγελίας http://stage2.couplegoals.gr/apostoli-stoixeion-pliromis/ τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, e-mail, τρόπο πληρωμής, ποσό κατάθεσης και αριθμό αποδεικτικού. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την κατάθεση του ποσού της παραγγελία στον αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία σας δεν εκτελείται μέχρι να πιστωθεί με το αντίστοιχο ποσό o λογαριασμός αυτός. Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, to Couple Goals στη συνέχεια εξετάζει αν αυτή (η παραγγελία) μπορεί να εκτελεστεί ως έχει και δεν υφίσταται λόγος απόρριψής της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, διαπιστώσουμε τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση/αποστολή του μη αναμενόμενη, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα/πρόβλημα που να καθιστά την παραγγελία σας εν μέρει αποδεκτή και άρα εκτελεστή εκ μέρους μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας προκειμένου να συμφωνήσουμε μαζί σας τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή/και ακύρωση της παραγγελίας σας. Ευελπιστούμε σε μια επαφή μαζί σας, ωστόσο σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί εφικτή μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, θα σας αποστείλουμε ένα email με το μέρος της παραγγελίας που το Couple Goals δύναται να εκτελέσει, το δε υπόλοιπο μέρος της παραγγελίας σας που δεν είναι εφικτό να εκτελεστεί από εμάς, θα ακυρώνεται. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για το τμήμα της παραγγελίας που έχει ακυρωθεί, η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στα ακυρωμένα προϊόντα (e-books) το συντομότερο δυνατόν.

Αποστολή ηλεκτρονικών βιβλίων: Με την ολοκλήρωση της πληρωμής του χρήστη και αφού συμπληρώσει την φόρμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, τα ηλεκτρονικά βιβλία θα αποσταλούν μέσα σε 48 ώρες από το mail [email protected] στο e-mail που δήλωσε ο χρήστης στην παραπάνω φόρμα.

Σημαντική νομική διευκρίνιση: Η παραγγελία που υποβάλλετε στο couplegoals.gr αποτελεί πρόταση εκ μέρους σας στο Couple Goals να αγοράσετε τα βιβλία που αναγράφονται σε αυτή. Προκειμένου να συναφθεί η σύμβαση πώλησης, θα πρέπει και εμείς αντίστοιχα να αποδεχτούμε την παραγγελία σας, ως έχει. Ωστόσο η Σύμβαση εκτελείται μόνο εφόσον πληρωθούν τα επιλεχθέντα βιβλία με τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.

Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση παραγγελίας από couplegoals.gr:

Πλέον των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, το Couple Goals δύναται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας ή/και τη Σύμβαση πώλησης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την Εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη σε κάποιο e-book τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος.
Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας.
Μη εξόφλησης.
Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που το προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί, το Couple Goals θα σας επιστρέψει τα χρήματα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Τιμές

Παρόλο που το Couple Goals λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα e-books του ιστοτόπου μας, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων βιβλίων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός βιβλίου που έχετε παραγγείλει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως ακυρωθείσα.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλα μας τα προϊόντα συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές.

 

Τρόπος και Χρόνος παράδοσης
Τα βιβλία που έχετε επιλέξει να αγοράσετε θα αποστέλλονται μέσα σε 28 ώρες σε μορφή pdf στο email που μας έχετε δηλώσει, εφόσον όμως έχει πραγματοποιηθεί η εξόφληση μέσω των 3ων τρόπων που παρέχουμε

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
α) Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό

Πληρωμή μπορεί να γίνει σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς στις εξής τράπεζες, ή κάνοντας μεταφορά μέσω e-banking:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR28 0171 3060 0063 0601 0081 436
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δημήτριος Σπυρίδων Κόντης

Για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως αναφέρετε στην τράπεζα ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας. Αντίστοιχα, αν χρησιμοποιείτε e-banking αναφέρετε τις αντίστοιχες πληροφορίες στα σχόλια.

β) Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Δεχόμαστε χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard. Οι συναλλαγές σας μέσω της κάρτας σας, πραγματοποιούνται και διεκπεραιώνονται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας viva payments η οποία εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Η ως άνω πλατφόρμα επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων που έχετε αγοράσει από εμάς. Δεν αποθηκεύεται ο αριθμός της κάρτας σας, επομένως για κάθε αγορά που επιθυμείτε να εξοφλήσετε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας.

γ) Πληρωμή μέσω PayPal

Είναι δυνατή η πληρωμή μέσω PayPal. Ρητά συμφωνείται και αποδέχεστε ότι η συναλλαγή σας μέσω PayPal διέπεται από τους όρους και τις συμφωνίες που έχετε ορίσει με τον πάροχο κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία PayPal και το Couple Goals ουδεμία ευθύνη φέρει για τον τρόπο λειτουργίας, τις πολιτικές και τις υπηρεσίες τους παρόχου PayPal. Η μεταφορά του ποσού γίνεται στο paypal mail [email protected].

ΙΙΙ. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/ Καταναλωτή.
Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών)

Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο couplegoals.gr, τα οποία η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

 

 

Απαγορευμένες Χρήσεις
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό τόπο του Couple Goals για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο του Couple Goals όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Επιχείρησης των Συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου.

Επιπλέον απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε, (β) Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα, (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα του Couple Goals. (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου.

 

Ευθύνη και Εγγύηση προμηθευτή
Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του συγγραφέα/εκδότη οποιουδήποτε βιβλίου (e-book) που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

 

Ευθύνη του Couple Goals για ελαττώματα, απώλεια.
Σε περίπτωση απώλειας οποιουδήποτε βιβλίου πριν την αποστολή του σε εσάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να σας προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις και σε περίπτωση που δε συμφωνήσετε, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία και να σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση τα χρήματά σας.

Σε περίπτωση που σας έχουμε εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος βιβλίο κτλ), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.

Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης
Το Couple Goals ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο δικτυακός τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς και (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού. Ωστόσο το Couple Goals ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Το Couple Goals καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το couplegoals.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το couplegoals.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη αποστολή, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Το couplegoals.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, το Couple Goals ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, το Couple Goals ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ιστοτόπου υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, κλπ, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του Couple Goals ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες το Couple Goals δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Το couplegoals.gr α) επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο αποστολής των βιβλίων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, β) διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, γ) ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Το Couple Goals σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών τρίτων.

Το Couple Goals δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι αυτά.

Το Couple Goals ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες που παρέχονται στο couplegoals.gr ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου.

Το Couple Goals δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος της λίστας newsletter οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του Couple Goals. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του Couple Goals με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το Couple Goals συναινέσει ρητώς προς τούτο. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους.

Το Couple Goals διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Το Couple Goals ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του Couple Goals για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του Couple Goals για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και βιβλίων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Couple Goals και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπο για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν το Couple Goals δώσει εγγράφως τη συναίνεση του.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τo Couple Goals ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα/βιβλία ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Couple Goals ή/και του www.couplegoals.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από το couplegoals.gr και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως προβείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους.

ΧΡΗΣΗ COOKIES/GOOGLE ANALYTICS

Κατά τη διάρκεια οιασδήποτε επίσκεψής σας στην Εφαρμογή, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server μας αναγνωρίζει την ηλεκτρονική συσκευή σας και αποθηκεύονται σε αυτήν μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχετε ζητήσει.

Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές της Εφαρμογής που η εν λόγω συσκευή έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα, ο δε χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τη συσκευή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.

VI ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναγνώριση Πελάτη
Το Couple Goals αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του couplegoals.gr επιτυγχάνεται με τα μέτρα που έχουμε λάβει για να εξασφαλίσουμε το απόρρητο των συναλλαγών σας στο couplegoals.gr, όπως περιγράφονται τόσο στην ενότητα περί πληρωμής όσο και κατωτέρω.

Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο couplegoals.gr είναι εμπιστευτικές και το Couple Goals έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Α) Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Β) Το couplegoals.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Γ) Στην περίπτωση που το couplegoals.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τελικοί Όροι
Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Επιχείρησης στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προ ισχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Επιχείρησης και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Παραίτηση
Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Επιχείρησης στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Ακυρότητα όρων
Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Επιχείρηση θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Εναλλακτικά, προτείνεται η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, κάνοντας κλικ https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL

Πολιτική Αντιμετώπισης Παράπονων – Υποστήριξη Πελάτη μετά την Πώληση
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με εμάς στο 6936681416 ή στο 6932724054, ή να στείλετε email στο [email protected] αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας.